admin
เมนูหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ปฏิทินงบประมาณ
รายงานประจำปี
ระบบควบคุมภายใน
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสาร Download
เอกสารสำหรับ Download
30 ม.ค. 62 มท 0704/ว 07 (30 ม.ค. 62)-แผนงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
เอกสารหมายเลข 1.pdf
เอกสารหมายเลข 2.rar
เอกสารหมายเลข 3.xlsx
24 ม.ค. 62 มท 0704/ว 05 (24 ม.ค. 62)-รายงานความคืบหน้าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปฯ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562  
รายงานความคืบหน้าโครงการแผนการปฏิรูปเวียน.xlsx
4 ม.ค. 62 แบบฟอร์มคำขอ ปี 2563  
1-แบบคำขอรายการงบกลาง.xlsx
2-แบบคำขอกระทรวง.xlsx
3-แบบคำขอหน่วยงาน.xlsx
4-แบบคำขอกองทุนฯ.xlsx
5-การจัดทำประมาณการรายได้ 63.docx
5-แบบรายงานคำขอจังหวัดฯ.xlsx
6-แบบรายงานคำขอ อบจ.xlsx
7-แบบเงินนอกงบประมาณ.xls
3 ม.ค. 62 มท 0704/ว 01(3 ม.ค. 62)-ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ KPI Template  
ไฟล์แนบ 1.docx
11 ธ.ค. 61 แผนปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
แผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป5ปี.ยผ.เวียน.xlsx
แผนปฏิบัติการ มท ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป 2562.ยผ.เวียน.xlsx
7 ธ.ค. 61 แบบรายงาน ActionPlan 2562 - ส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค  
ฟอร์ม Action Plan ส่วนกลาง.xlsx
ฟอร์ม Action Plan ส่วนภูมิภาค.xlsx
15 พ.ย. 61 แผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 2561_2564  
5 แผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 2561_2564.rar
15 พ.ย. 61 แบบแสดงรายละเอียดรายการ ปี 2563  
1 แบบแสดงรายละเอียดรายการ ปี 2563.xls
15 พ.ย. 61 แบบจัดทำข้อเสนองบประมาณ ปี 2563  
2 แบบจัดทำข้อเสนองบประมาณ ปี 2563.xls
15 พ.ย. 61 แบบรายงานแผนปฏิรูปประเทศ  
3 แบบรายงานแผนปฏิรูปประเทศ.xlsx
15 พ.ย. 61 แผนปฏิบัติราชการ 2561-2565  
4 แผนปฏิบัติราชการ 2561-2565.xlsx
15 พ.ย. 61 ฟอร์มควบคุมภายใน 2561  
6 ควบคุมภายใน 2561.docx
14 พ.ย. 61 แบบแสดงรายละเอียดรายการงบประมาณ ปี 63  
แบบแสดงรายละเอียดรายการ_งปม-63.xls
14 พ.ย. 61 แบบฟอร์มในการจัดทำข้อเสนองบประมาณ  
14 พ.ย. 61 แบบรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565)  
# Planning Division © 2018